หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง
ระหว่างวันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นางสุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
8 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
9 นายวิรัช กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
10 นายประสิทธิ์ สถาพรจุตุรวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
11 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
12 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
13 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมสากล คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ  
37 ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นายวัฒนชัย แสงศักดิ์ดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นางประเทือง หนูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
46 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ  
47 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
48 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ  
49 นางสาวสายใจ คลังข้อง ครู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ  
50 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
51 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ  
52 นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
53 นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
54 นางแพรวพรรณ รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
55 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ  
56 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ  
57 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง  
58 นางศิริกุล พานพล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับผู้ด้อยโอกาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง  
59 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง  
60 นางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง  
61 นางอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง  
62 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
63 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
64 นางอุ่นจิตร์ รถแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
65 นางปราณี ปุ้ยมนต์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
66 นางกัณฑิมา จริงจิตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
67 นางฐิติพร นุ่นลอย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
68 นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
69 นางสาวฐิธิมา วิสุทธิกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
70 นางสาวนวรัตน์ สารพร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
71 นางสาวสราวดี สุขหมื่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
72 นายกิตติ์รัฐ ภู่เสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
73 นายเอกสิทธิ์ ใจดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
74 ว่าที่ ร.ต.ศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
75 นางงสาวธารินี ฐิตินันท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
76 นางสาวรัตติกาล ช่วยเชิด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
77 นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
78 นายไกรสร ยุโซะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
79 นางมาลินี สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
80 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
81 นางสาวนริศรา ไพโรจน์บวร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
82 นางสาวจิราวรรณ สุนทร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
83 นายศิกดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่  
84 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายสถานที่  
85 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่  
86 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่  
87 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่  
88 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายสถานที่  
89 นายชัยยันต์ ชุมพล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่  
90 นายประภาส น่านวงษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
91 นายอภิวัฒน์ บุญศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
92 นายสำราญ นาควงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
93 นายคุณพจน์ นาคเกลี้ยง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่  
94 นายเสกสรร พานิชยกูล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่  
95 นายชูศิลป ชูลิกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่  
96 นายทวี กัณหา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่  
97 นายอุทิศ บริสุทธิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่  
98 นายไกลสร รวมปาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่  
99 นายกิตติพงศ์ หนูวัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่  
100 นายสุนทร สังข์แก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่  
101 นายสรายุทธ์ รัตนมณี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่  
102 นายสมศักดิ์ ทองพริก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่  
103 นายทรรศเทพ ทองเกษม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่  
104 นายมนัส แก่นนอก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่  
105 นายทินรัตน์ ชูจันทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่  
106 นายนิรัญ ประคำ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่  
107 นางแจ่มจันทร์ ลิป่วน พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
108 นางอรชร พัฒน์ชูชีพ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
109 นางสาวธนัชชา อนุกูล พนักงานธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
110 นายกิตติศักดิ์ ชื่อตรง นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
111 นายบรรลังก์ สุพรรณ์ ยามรักษาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
112 นางนันทิยา ชาวไทย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
113 นายวิโรจน์ อาจหาญ ยามรักษาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
114 นายสราวุธ บ่อม่วง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
115 นายมานพ สรวิทย์ศิรกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
116 นายธนวัฒน์ อุทัยรังสี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
117 นายมานะ จะตุรัส ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่  
118 นายสมศักดิ์ แสงอาวุธ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่  
119 นายเอกสิทธิ์ ใจดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
120 นายกิตติ์รัฐ ภู่เสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
121 ว่าที่ ร.ต.ศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
122 นายจตุพร กดทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
123 นายสุรชัย ดอนสิงห์ นักการภารโรง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
124 นายศิวพงศ์ อินทรอักษร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
125 นายโกวิทย์ วงค์วัฒนวิสุทธิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
126 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่  
127 นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่  
128 นายประสิทธิ์ จุ้ยเจริญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
129 นายพงศ์พันธ์ จันทร์ประวัติ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
130 นายศุภลักษณ์ สงรอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
131 นายปิยะวัฒน์ ราชสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
132 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่  
133 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
134 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
135 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
136 นางสาวกนกอร ห้องหาย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
137 นายประภาส น่านวงษ์ นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
138 นายอภิวัฒน์ บุญศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
139 นายศุภลักษณ์ สงรอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
140 นายปิยะวัฒน์ ราชสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
141 นายมานพ สรวิทย์ศิรกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
142 นายธนวัฒน์ อุทัยรังษี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
143 นายกิตติ์รัฐ ภู่เสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
144 นายเอกสิทธิ์ ใจดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
145 ว่าที่ ร.ต.ศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
146 นายจตุพร กดทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
147 นายมานะ จะตุรัส ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
148 นายสมศักดิ์ แสงอาวุธ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
149 นางมณีวรัช บัวแก้ว ครู โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
150 นายทศพร พีบขุนทด ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
151 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
152 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
153 นายเราะฮ์มาน โรมินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
154 นางผิวพรรณ เชาวภาษี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
155 นางวลัยลักษณ์ ฉิมพลี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
156 นางสาวสุดใจ ศรีตังนันท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
157 นายศิวพงศ์ อินทรอักษร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
158 นายโกวิทย์ วงค์วัฒนวิสุทธิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
159 นางนันทิยา ชาวไทย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
160 นางแจ่มจันทร์ ลิป่วน พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
161 นางสาวอรชร พัฒน์ชูชีพ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
162 นายกิตติศักดิ์ ซื่อตรง นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
163 นายบรรลังก์ สุพรรณ์ ยามรักษาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
164 นายสุรชัย ดอนสิงห์ นักการภารโรง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
165 นายประสิทธิ์ จุ้ยเจริญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
166 นายพงศ์พันธ์ จันทร์ประวัติ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
167 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
168 นายสราวุธ บ่อม่วง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน  
169 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
170 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
171 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
172 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
173 นางสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
174 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
175 นางณัฎฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
176 นายจาตุรนต์ รัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
177 นายสุจินต์ ศิริมนูญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
178 นางสาวฐิธิมา วิสุทธิกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
179 นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
180 นางสาวณิชมน ก๊กใหญ่ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
181 นางสาวณิชนันท์ เพรชนาคิน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
182 นางสุวรรณ จุ้ยเจริญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
183 นางสาวสุภัชญา เครือคง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
184 นางสาวอัจฉะรียา บุญมิ่ง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
185 ว่าที่ ร.ต.ศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
186 นางสาวธนัชชา อนุกูล พนักงานธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
187 นางสาวสราวดี สุขหมื่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
188 นายจตุพร กดทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
189 นางมาลินี สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
190 นายกิตติ็รัฐ ภู่เสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
191 นางฤดี บัวหลวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
192 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
193 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
194 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
195 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
196 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
197 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
198 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
199 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
200 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
201 นายสมสักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกาย และการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
202 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
203 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓จังหวัดสงขลา ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
204 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
205 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
206 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
207 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
208 นางสาวนิษธยา ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
209 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
210 นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
211 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
212 นางสายสุณีย์ ชโลธร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
213 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
214 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
215 นางเดือนวดี เสนชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
216 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
217 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
218 นางผิวพรรณ เชาวภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
219 นางสาวอังสนา มากมูล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
220 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
221 นางพรทิพย์ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
222 นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
223 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
224 นางกัณฑิมา จริงจิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
225 นางสาวณิชนันท์ เพชรนาคิน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
226 นางปราณี ปุ้ยมนต์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
227 นางสาวรุ่งราตรี คล้ายอักษร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
228 นางสาววรินทร์ญา อินชูใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
229 นางพิมลพรรณ ศานติประพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
230 นางสาวฐิธิมา วิสุทธิกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
231 นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นเกตุ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
232 นางอุ่นจิตร รถแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
233 นางสาวฤดี บัวหลวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
234 นางสาวสราวดี สุขหมื่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
235 นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณวิหค ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
236 นางสาววัลยา ชูวารี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
237 นางสาวเมวิกา เกิดด้วยทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
238 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
239 นางมาลินี สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
240 นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
241 นางมาธวี เกิดทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
242 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
243 นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
244 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับเด็กพิการทางด้านร่างกายและ การเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
245 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
246 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
247 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
248 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
249 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
250 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
251 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
252 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
253 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
254 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
255 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
256 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
257 ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
258 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
259 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
260 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
261 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
262 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
263 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
264 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
265 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
266 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
267 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
268 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
269 นางเสาวลักษฌ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
270 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
271 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
272 นายชาญชัย สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
273 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
274 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
275 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
276 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
277 นางสาวสายใจ คลังข้อง ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
278 นางณัฎฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
279 นางสาวณัฐกานต์ สุจิตะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
280 นายประสิทธิ์ จุ้ยเจริญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
281 นางอุ่นจิตร รถแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
282 นางพิมลพรรณ ศานติประพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
283 นายศุภลักษณ์ สงรอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
284 นายพงศ์พันธ์ จันทร์ประวัติ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
285 นางสาวรุ่งราตรี คล้ายอักษร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
286 นายเอกสิทธิ์ ใจดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
287 นางสุภาพร วิชัยดิษฐ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
288 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
289 นายจาตุรนต์ รัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
290 นายนายกิตติ์รัฐ ภู่เสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
291 นางมาลินี สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
292 นายวินัย ถานะยาโน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายพิธิเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองและพิธีปิด ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง  
293 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
294 นางณัฏฐศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
295 นางสาวณิชมน ก๊กใหญ่ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
296 นายปิยะวัตน์ ราชสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
297 นางสาววริญญา อินทร์ชูใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
298 นางสาวธนัชชา อนุกูล พนักงานธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
299 นางสาววิภาดา นพการ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
300 นายลุมัน ซาและ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
301 นางสาวจุฑามาศ มาศสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
302 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
303 ว่าที่ ร.ต.ศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
304 นายจตุพร กดทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม  
305 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
306 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
307 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
308 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
309 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
310 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
311 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
312 นายศุภเชษฐ์ โมราศิลป์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
313 นายศิวพงษ์ อินทรอักษร พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
314 นายกิตติศักดิ์ ซื่อตรง นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
315 นายประภาส น่านวงศ์ นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
316 นายบรรลังก์ สุพรรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
317 นายสำราญ นาควงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
318 นายปิยะวัฒน์ ราชสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
319 นายธนวัฒน์ อุทัยรังสี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
320 นายวิโรจน์ อาจหาญ ยามรักษาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
321 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะและการจราจร  
322 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
323 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
324 นางสาวธารินี ฐิตินันท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
325 นางสาวกรกต ตันเก็ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
326 นางสาวเสาวณี สุดหาร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
327 นางสาวจิราภรณ์ มีคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
328 นางถาวร นิจจันทร์พันศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
329 นางสาวสุพัตรา แซะแดง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
330 นางแพรวพรรณ รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
331 นางสาวรัตติกาล ช่วยเชิด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
332 นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
333 นางสาวฐิติพร สิมสวัสดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
334 นางอุ่นจิตร รถแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
335 นางฐิติพร นุ่นลอย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
336 นางสาวนริญา หัสบำเรอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
337 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน พัสดุการจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์  
338 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
339 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
340 นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
341 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
342 ว่าที่ ร.ต.ศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
343 นายไกรสร ยุโซะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
344 นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์ ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
345 นายธนพัฒณ์ มีสุนทร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
346 นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
347 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
348 นายกำพล หล่อวิทยา ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
349 นายพิทักษ์พงศ์ กาบสนิท ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
350 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
351 นางสาววรินทร์ญา อินชูใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘จังหวัดระนอง ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
352 นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ ครู โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
353 นางสาววนพรรณ เมืองจันทบุรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
354 นายนัฐพล เพชรหับ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
355 นางสาวนัฐชนก ไตรระเบียบ พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด กระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
356 นายอัสสยุช รักษ์พงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษานครศรีธรรมราช ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
357 นายวรุตม์ สุพุทธยางกูร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
358 นายสุจินต์ ศิริมนูญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
359 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
360 นายมนตรี รัตนบุรี ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ  
361 นายสุวิทยา ปรีชา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
362 นางสุวรรณา จุ้ยเจริญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
363 นางสาวรุ่งราตรี คล้ายอักษร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
364 นางสาวสารี ซ้องสกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
365 นางสาวนันทพร แก้วพิภพ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
366 นางสุภัชญา เครือคง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
367 นางสาวฮูด้า เค็นเพชรหนัง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
368 นางสาวสุดที่รัก โชติปฏิเวทกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
369 นางสาวสุภาวดี ธุวรัฐคีรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
370 นางมณี อาคมเวช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
371 นางสาวอัจฉะรียา บุญมิ่ง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาลสนามแข่งขัน  
372 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
373 นายกฤษณะ พานทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
374 นายศุภลักษณ์ สงรอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
375 นายฐิติพล เก็บรักษา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
376 นายสราวุฒิ บ่อม่วง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
377 นางสาวสุดที่รัก โชติปฏิเวทกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
378 นายณัฐวุฒิ สุวรรณจำรูญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
379 นางสาวสารี ซ้องสกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
380 นายลุมัน ซาและ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
381 นายมานพ สรวิทย์สิรกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
382 นางสาวอัจฉะรียา บุญมิ่ง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
383 นางสาวกังสดาล กลกิจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
384 นางสาวสุภาวดี ธุวรัฐคีรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
385 นางวัชรารัตน์ สาทิพย์จันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
386 นางสาวสกุลณา ยกย่อง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
387 นายสำราญ นาควงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
388 นางอุ่นจิตร รถแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
389 นางสาววิภาดา นพการ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
390 นางสาวจันทร์จิรา ผ่องใส ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
391 นางสาวนวรัตน์ สารพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
392 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  
393 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
394 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
395 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
396 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกุล ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
397 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
398 นางสาวสุขใจ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
399 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
400 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
401 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
402 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
403 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
404 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
405 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
406 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
407 นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน  
408 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
409 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
410 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
411 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
412 นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
413 นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
414 นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
415 นางสาวนิษธยา ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
416 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
417 นายเดชจนันท์ ศิริมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐จังหวัดชุมพร ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
418 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔จังหวัดตรัง ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
419 นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
420 ว่าที่ ร.ต. ศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
421 นางแพรวพรรณ รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
422 นางสาวรัตติกาล ช่วยเชิด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
423 นางสาวธารินี ฐิตินันท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
424 นางสาวจิราภรณ์ มีคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ  
425 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
426 นางอุ่นจิตร รถแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
427 นางวัชรารัตน์ สาทิพย์จันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
428 นางบุปผา บุลาคอน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
429 นางอัญชลี ทนน้ำ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
430 นางสาวกรรณิกา ซื่อตรง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
431 นางชุติมา องอาจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
432 นางนงเยาว์ สุทธิอาคาร พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
433 นางสาวกนกอร ห้องหาย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
434 นางจำนวน สามคำนิล เจ้าหน้าที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
435 นางสาวรุ่งราตรี คล้ายอักษร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
436 นางสาวนวรัตน์ สารพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
437 นางพิมลพรรณ ศานติประพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
438 นางมณี อาคมเวช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
439 นางสาวศิริเพ็ญ นิยม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
440 นางสาวนันทพร แก้วภิภพ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
441 นางสาวจุฑามาศ มาศสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
442 นางสาวสุภัสสร จโนพล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
443 นางสาวสุภัชญา เครือคง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
444 นางสาวฮูด้า เด็นเพ็ชรหนัง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
445 นางถาวร นิจจันทร์พันศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
446 นางสาวอัญชลี พัฒน์ชูชีพ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
447 นางสาวพันทิพา สอนทวี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
448 นางสาวพนิตอนงค์ ภู่ศิริมงคลชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
449 นางแก้วตา นักร้อง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
450 นางสาวนัฐตยา นาวาล่อง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
451 นางสาวบุษบากร ยันตกิจ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
452 นางสาวอนุศรา นิจจันทร์พันศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
453 นางสาววิไลวรรณ สุวพงษ์พัฒน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
454 นางสาวทัศน์ทิวา ชูแก้วร่วง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
455 นางสาวชนิดา วิริยพดุงพงษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
456 นางสาวอัฐรักษ์ ธนัตวรานนท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
457 นางปราณี ปุ้ยมนต์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
458 นางกัณฑิมา จริงจิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ  
459 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
460 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
461 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
462 นางสาวณัฐนันท์ ก้งวัตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
463 นางอุไรวรรณ แก้วเกตุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
464 นายสุจินต์ ศิริมนูญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
465 นางสาวประภาศิริ ปานคงคา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
466 นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธุ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
467 นางสาวเมวิกา เกิดด้วยทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
468 นางสาวสายใจ คลังข้อง ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
469 นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
470 นางสาววารีย์ มณีโกบ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
471 นางสาวปัทมาวดี หนุเจริญกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
472 นางสาวขวัญเดือน ชยุติ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
473 นางสาวฤดี บัวหลวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
474 นางสาวธารินี ฐิตินันท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
475 นางสาวจิราภรณ์ มีคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัว  
476 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
477 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
478 นายจาตุรนต์ รัตนา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
479 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
480 นางสาวสิธิพร ก่อวงษ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
481 นางกมลลานนท์ ทรงแก้ว ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
482 นายเกษม คงช่วย ครูชำนาญการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
483 นางสาวประภาศิริ ปานคงคา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
484 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
485 นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
486 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต๓ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
487 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
488 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
489 นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
490 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
491 นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
492 นางจุรีรัตน์ สุดใจ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
493 นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
494 นายสมพงศ์ จินา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
495 นายเจตน์ วรรณฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
496 นางอัญชลี นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
497 นายอาจินต์ ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกุย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
498 นายธีรพงค์ คงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
499 นายวิชาญ ศรีอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
500 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  
501 นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำหวัดระนอง 077-810-693
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]