รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง
ระหว่างวันที่ 21-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนุชนาถ  กลิ่นกล่อม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวเนตรนภา  เนียมน้อย
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวศศิวิมล  แสนโคต
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายวิทัญญ์  วุฒิชัย
 
1. นางมณีรัตน์  อักษรกูล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีนาเคนทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู  ทิพยโสธร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชาลิสา  เทพา
 
1. นางศิริธรรม  อารีกุล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายเจษฎาวุธ  แป้นงาม
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ยะถา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายรุชดี  ปะหวัง
 
1. นางชุติกาญจน์  ธีรวงศ์ดิลกธร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายพรประเสริฐ  บุตรโกบ
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชนชล  อาวสาร
 
1. นางอาภา  บ้านไกรทอง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวพรพรรษา  แซมทอง
 
1. นางชุติกาญจน์  ธีรวงศ์ดิลกธร
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายรณฤทธิ์  สุขอินทร์
 
1. นางสาวสุชาดา  พรหมเอียด
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวธนพร  ศรีเพ็ชรแก้ว
 
1. นางธกมน  เกิดขุมทอง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวสโรชา  ชนะกุล
 
1. นายรณกฤต  โพธิรุกข์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายวิทัญญ์  วุฒิชัย
 
1. นางมณีรัตน์  อักษรกูล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายศุภสัณห์  คงนคร
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงทิพย์
 
1. นางสาวภัทธิรา  พุทธเจริญ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวลินนา  คงแก้ว
 
1. นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายภรันยู  บุญธนาโชค
 
1. นางมณีวรัช  บัวแก้ว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายณัฐนันท์  ไตรงามสม
 
1. นางมณีวรัช  บัวแก้ว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  ปานมณี
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกลักษณ์  สมศักดิ์
 
1. นางสาวณิชานันท์  หนูยศ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยอดดังแก้ว
 
1. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงตวิษา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีใหม่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายยุทธนา  ชุ่มเชื้อ
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  กาบสนิท
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายภคพล  สุวรรณโณ
 
1. นางณฐพรรณ  พรมแสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เกตุเจริญ
 
1. นางอาภา  บ้านไกรทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายบัญชา  เมืองเล่ง
 
1. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกมลชนก  รักษามั่น
 
1. นางปุณิกา  เกื้อภักดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงปณิดา  ถ้ำคู่
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายทศพร  ช่วยเกิด
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธีรเดช  ชูเพ็ญ
2. เด็กชายศราวุธ  แย้มโพธิ์
3. เด็กชายเบญจพล  ด่วนเดิน
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางสาวกนกวรรณ  นิลปาน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายธีระยุทธ  พลสวัสดิ์
2. นายวุฒิชัย  เซ่งรักษา
3. นายศักดิ์ณรงค์  แก้วศรี
 
1. นางสาวอมรารัตน์  กิจธิคุณ
2. นางสาวศิริพร  แป้นสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชยากร  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงศิรินทรา  จันมณี
 
1. นางสาวรัชนี  สุกใส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนดล  หอมรสเกล้า
2. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  ชูหอย
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธนโชติ  มณีโชติ
2. เด็กหญิงสิรินธร  ตันหงษ์
 
1. นางสาวดวงฤดี  สมมิตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวจิรชยา  จิตธรรมมาภิรมย์
2. นายชัยณรงค์  บรรพบุตร
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายชยากร  แซ่ตั้น
2. นางสาวณภัทรศร  คงอินทร์
 
1. นางยุพาพรรณ  สีมะฆะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพชรกร  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  จาระวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวกณิกา  แซ่ตั้ง
2. นายจตุพงศ์  คงเย็น
 
1. นางสาวอุษา  แซ่จั่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายจินดา  ชัยชนะ
2. นางสาวจิราพร  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  มาลัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มือสันทัด
2. เด็กหญิงนิชดา  หวัดสนิท
 
1. นางโสภิน  สุพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ตันติพิสิทธิ์
2. เด็กหญิงโสรยา  ขำวิชา
 
1. นางสาวนัฐฐากร  ตาสีแดง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาววิมล  ศรีสองเมือง
2. นายอภิสิทธิ์  ฉลาด
 
1. นายสมโภชน์  มีสติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วจันทร์
2. เด็กชายพาสกร  เทียมทัน
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวชนมน  พิทักษ์ภาวศุทธิ
2. นายภัทรชนน  แก้วอินทร์
 
1. นางกรรณิการ์  รัตนพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกรรลดา  พุกหน้า
2. นายภาณุวัฒน์  ชุ่มสมุทร
 
1. นางจันจิรา  ผกาวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายณัฐวุฒน์  ขอบเวท
2. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ชินนะบดี
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวฐิติพร  ถึงพร้อม
2. เด็กชายธีรเดช  ชูเพ็ญ
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายสหโชค  ดำนาคแก้ว
2. นางสาวเนตรนภา  เนียมน้อย
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายกฤษฎา  ชูสุข
2. นายจิรายุ  นนทสวักดิ์
3. เด็กชายธีรพงศ์  วงค์คลัง
4. เด็กชายนพดล  เก็บสมบัติ
5. นายนภดล  ไชยสอาด
6. นายนภดล  หนูจุ้ย
7. เด็กหญิงปาริชาติ   เพชรสุข
8. นายพงษ์ภัก  เมฆสงค์
9. เด็กหญิงพิมพิศา  เทือกธรรม
10. นายสมโภชน์  ศิริบุญ
11. นายสันติ  พรมมาตย์
12. นายสุรศักดิ์  พิมลรัตน์
13. นายสุวจักขณ์  รัตนาภรณ์
14. นางสาวสุวรรณา  สกุลณี
15. นางสาวแก้วกานต์  ผุดโรย
 
1. นางสาวพิชชาภา  ไกรนรา
2. นางสาวมริดา  ไทยถนอม
3. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ
4. นางสาววิภารัตน์  กิตติวชิระกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงนูรทัศนีม  ซูมา
2. เด็กชายฟัยรุส  มะ
3. นางสาวศิรินญา  เทพวรรณ
4. นางสาวสมพร  ฉายศรี
5. เด็กหญิงสุวดี  ศรีไหมพัทลุง
6. นางสาวอลิษา  สันลา
7. นางสาวอัญญารัตน์  จิตร์ถาวร
8. เด็กหญิงอาตีราฟ  เจ๊ะตู
 
1. นางณฐพรรณ  พรมแสง
2. นางจุรีรัตน์  เสนีย์
3. นายเฉลิมพล  มณีโชติ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวจุฑามาศ  ปลอดศักดิ์
2. นายชลิต  เป็ดเวียง
3. นางสาวดุษฎี  แสงอรุณ
4. นางสาวทาริกา  บุปผามาโล
5. นางสาวพรยุพา  ชูเนตร
6. นายสมเจตน์  สงค์น้ำดำ
7. นายสันโชค  เชื้อโห้
8. นายสิทธิชัย  ศรีพรม
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หน่อคาสุก
2. นางรำพึง  เรืองวิเศษ
3. นางสาวกฤติกา  จันทร์เหมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลนัทธ์  ทับไทร
2. นางสาวณัฐพร  อินทอง
3. นางสาวทัศนวรรณ  นามวงศ์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เพชรพวง
5. เด็กหญิงวันดี  เทพคง
6. นายวีรภัทร  ปรางโท้
7. นายเกรียงไกร  ยกเชื้อ
8. นายโสภณ  จิตราภิรมย์
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
2. นางสาวจาริษา  ชูยัง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงจรัสพร  สิทธิน้อย
2. เด็กหญิงนิอาอีดะห์  หะยีนิโซ๊ะ
3. เด็กหญิงพัณณิตา  หมื่นภู่
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยานยา
5. เด็กหญิงอนุธิดา  เฒ่าต้นเดิม
6. เด็กหญิงอันดามัน  ปูตีล่า
7. เด็กหญิงแวนัสรีนี  สือแต
 
1. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
2. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกุล
3. นางสาวจุฑาวัลย์  แสนคำอ้าย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกวรรณ  แพนเดช
2. นางสาวกรรณิการ์  สงวนโอษฐ์
3. นางสาวปนัดดา  เทพบุรี
4. นางสาวพัชณีญา  ละโว้
5. นางสาววชิรญา  ชูเมือง
6. นางสาวสุภาพร  หมวดคงทอง
7. นางสาวเบ็ญจวรรณ  เหล็นเพชร
 
1. นางเกศรา  ชุมพล
2. นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น
3. นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวชนิกานต์  เดชพิชัย
2. นางสาวซีตีครอดีเยาะห์  สารีกะ
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสวัสดิ์
4. นายมนต์มนัส  แสงโพลง
5. นางสาวสุริณี  คำประวัติ
6. นางสาวอภิญญา  นวลละออ
7. นางสาวอลิสา  สุวรรณชาตรี
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
3. นางสาวจุฑาวัลย์  แสนคำอ้าย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวจิราภา  สงัดรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ปลอดศักดิ์
3. นายชลิต  เป็ดเวียง
4. เด็กหญิงดุษฎี  แสงอรุณ
5. เด็กหญิงทาริกา  บุปผามาโล
6. เด็กหญิงปิยมุกข์  สุพล
7. นางสาวพรยุพา  ชูเนตร
8. นางสาวอนงค์  เคลื่อนทอง
 
1. นางสาวรัชนี  ภมรนาค
2. นางทิวา  แสงสว่าง
3. นางสาวพรอาภา  คงประจำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีโมรถ
2. นางสาวจิรภัทร  วงศ์ศิลป์
3. นางสาวปราณี  จิระภิญโญ
4. นางสาวพัชราภรณ์  พลแสง
5. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ทองคำชุม
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รัตนบุรี
7. นางสาวลินนา  คงแก้ว
8. นางสาวอัยยานุช  สุขเมตตา
 
1. นางปิยะนุช  พัฒศรีเรือง
2. นางสาวเบญจมา  วงศ์งาม
3. นางสาวเกณิกา  เกิดขุมทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายขจรศักดิ์  ตั้นซ้าย
2. นายธนโชค  โพธิ์เงิน
3. นายสหโชค  ดำนาคแก้ว
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทศอาเส็น
2. เด็กหญิงผโลทัย  ครุฑธาโรจน์
3. เด็กชายอัฟฟาน  แสงสกล
 
1. นายซาพีอี  สาเหม๊าะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ผลิผล
 
1. นางสาวกฤดาชลี  คงบางปอ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปัทราวดี  ใจห้าว
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายอภิชาติ  วรรณทอง
 
1. นางชุติมา  ถาวราวงศากร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวธัญวรัตน์  สุกแก้ว
 
1. นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวมารียะ  สาและ
 
1. นายสุริยะ  ทองแท้
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายพชร  อิวสู
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  บางลี
 
1. นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวคงหนาม
 
1. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ขวัญนิมิต
 
1. นายประสิทธิ์พร  นิลสิงห์ขรณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายทรงวุฒิ  ศรีเสวต
 
1. นางศิวิกร  ไชยเลิศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายเอกดนัย  เดชพันธุ์โกศล
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จิตรเพ็ชร
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หน่อคาสุก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพ (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายอภินันท์  รุ่งโรจน์
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายธนกร  จงกลบท
 
1. นายเกรียงไกร  แจ่มสุริยา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรเมธ  พัฒณะไชย
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายอธิวัฒน์  เทียมทัน
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพีรพัฒน์  ยังรอด
 
1. นางสาวจงรักษ์  สุวรรณทวี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวดวงกมล  วิมูลชาติ
 
1. นายประสิทธิ์พร  นิลสิงห์ขรณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายนทีกานต์  ทองทับ
 
1. นางชุติมา  ถาวราวงศากร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายตนุภัทร  ควรสมบัตร
2. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ปั้ง
 
1. นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ผลิผล
2. เด็กชายสิทธิพล  ผ่องแผ่ว
 
1. นางสาวนิธินันท์  สุธีรศักดิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทพบุรี
2. เด็กชายเจตริน  หลีน้อย
 
1. นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายพุฒิเมศ  บุญละดี
2. นางสาววีรยา  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวนิธินันท์  สุธีรศักดิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพศวัต  โคตะมีย์
2. นางสาวมาซีเต๊าะ  เจะเลาะ
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลนัทธ์  ทับไทร
2. นายกิตติพศ  ศรีอินทร์เกื้อ
 
1. นายดำริ  ชาตรีวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาววาสนา  ยิ้มอิน
2. นายวีรกร  สังสะอาด
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขอบทอง
2. เด็กชายชนวีร์  สกุลประดิษฐ์
3. เด็กชายปรเมศ  พรหมอินทร์
4. เด็กชายรุสรันต์  หยะยา
5. เด็กชายสุธณัติน์  ชูงาม
6. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีมณี
7. เด็กหญิงเซาดะฮ์  อูเซ็ง
8. เด็กหญิงเอื้อมฝัน  เพ็ชจุ้ย
 
1. นายภิญโญ  วารีกุล
2. นางสาวชุติมา  ภัทราดูลย์
3. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายรัชติพล  รัตนบุรี
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนบุรี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงฟาลิซ่า  หวังอิ
 
1. นายกฤษฎา  แก้วประดับ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวจีรพร  สายหงษ์
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายนพนนท์  ศรีลาพันธ์
 
1. นายสุธน  เพ็ชรประสมกุล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายทศพร  ช่วยเกิด
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายภูวทิตย์  ณ สงขลา
 
1. นางพรรณพิไล  มานะทวี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวสิริมา  แซ่โห้
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายวีรภัทร  ปรางโท้
 
1. นายชัยยันต์  อุสาห์มัน
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  เพชรบุรี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  อิสะโร
3. เด็กหญิงนารี  กาจิ
4. เด็กชายนิซัมรี  นิม๊ะ
5. นางสาวพรนลิน  จารวรรณ
 
1. นางพรพิมล  ทองเต็ม
2. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
3. นางพรรณพิไล  มานะทวี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  อิสะโร
2. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
3. นายพศวัต  โคตะมีย์
4. นางสาวมาซีเต๊าะ  เจะเลาะ
5. นายสรศักดิ์  หมื่นแจ้ง
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
3. นางพรพิมล  ทองเต็ม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายปุรเชษฐ์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  พรมแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายพุฒิเมศ  บุญละดี
 
1. นางสาวสุวภา  บุญรัตน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายประพจน์  วรรณเวช
 
1. นางสาวศีตภา  โล่ห์จิรกาญจนกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายวีระชัย  จิตร์บุรุษ
 
1. นายทินรัตน์  ชูจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณิชา  ขันตี
 
1. นางมณีรัตน์  หนูยิ้มซ้าย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่อึ่ง
 
1. นางสาวมารีน่า  โต๊ะบ่าเหม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนดล  หอมรสเกล้า
 
1. นายมนตรี  รัตนบุรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายสิทธิพล  ผ่องแผ่ว
 
1. นางสาวกฤดาชลี  คงบางปอ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกฤติกา  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวนิติภรณ์  กลิ่นมาลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายปิยวัฒน์  ลิ่มฉุ้น
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายเกรียงศักดิ์  สตาภิรมย์
 
1. นางสาวสุวิรชา  พักดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายบวร  คูณผลคณา
 
1. นางสาวพรพิมล  ชูดวงจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายโสภณ  จิตราภิรมย์
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายจีรยุทธ  เจ๊ะมามะ
 
1. นายศรีหราช  ขุนทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวธิดาทิพย์  ศักดาพลเดช
 
1. นางสาวพรพิมล  ชูดวงจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  ชูหอย
2. เด็กชายพงศกร  จิงา
3. เด็กชายโสภณ  สมุทรวงศ์วิริยะ
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เพชรลอย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกอฟฟารี  สะโตง
2. เด็กชายบาเก็จ  จงกลบาล
3. เด็กชายวุฒิกร  สุขปทิว
 
1. นายมนตรี  คำตรงใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายมูนา  หะยีลาเด็ง
2. เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิช  แมะ
3. เด็กชายวัชรพล  โส๊ะ
 
1. นายสุริยะ  ทองแท้
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายพงศกร  โกศล
2. นายวีรพล  อินนุ้ย
3. นายฮาฟิส  แซ่หลี
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายกิตติพงษ์  สุดจิตร์
2. นายวีระเชษฐ์  เพชรย้อย
3. นายสมบูรณ์  จะนู
 
1. นายครรชิต  รัตนพงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายอดิศร  ทองศรี
2. นายอาทิตย์  จีนชาวนา
3. นายเอกรัฐ  โกบแม็ง
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายชญานิน  สุวรรณ์ชั้น
2. เด็กชายพงศ์กร  จิตเพ่ง
3. เด็กชายอดิศร  แสงขาว
 
1. นางสาววาลินี  สุขทองแท้
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายทยากร  สมบูรณ์
2. เด็กชายภูวนัย  ทองหล่อ
3. เด็กชายเรมี่  กุลเสน
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธเนศ  ใจสบาย
2. เด็กชายพชร  จันทรโชติ
3. เด็กชายวัชรพง  คงมี
 
1. นายเรวัติ  หมู่โยธา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายปวเรศ  วัฒภักดี
2. เด็กชายอิทธิพล  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงเนตรชนก  พูนกลาง
 
1. นางมันตา  วิสาละ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายฉัตรชัย  ทนน้ำ
2. นายนพนเรนทร  สาลีศรี
3. นายหรินทร์  พนม
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงชวิศา  พันธุ์รัตน์
2. เด็กหญิงธนาพร  ราสา
3. เด็กหญิงวรนุช  นวลประสงค์
 
1. นางสาวสุรีมาตย์  สุวรรณศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนิจรีวรรณ  วิเชียร
2. นายวีรภัทร  เกษเพชร
3. นางสาวอาภาภรณ์  นาคประเสริฐ
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายนราธิป  เปลี่ยวจิตร์
2. นางสาวสุวนันท์  พลายด้วง
3. นายอดิศักดิ์  ศรีสงเคราะห์
 
1. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายบุญยภู  ฉิมแสง
2. นางสาววีระวรรณ  ชูบัวแก้ว
3. นายอานนท์  แก้วมณี
 
1. นางสาวรดา  ไกรรอด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายภูธร  พรหมดนตรี
2. นายอรรถพล  รุ่นแสง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  กุลสุข
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายกิตติพศ  ศรีอินทร์เกื้อ
2. นายพิชัยยุทธ  หลิมวุฒิกุล
3. นางสาวสิริมา  แซ่โห้
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวรจนาท  รอดปลอด
2. นางสาวสุนิษา  หัสดิน
3. นางสาวอรอุมา  หัสดิน
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวพัชรี  ทองเพชร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายวัชรกรณ์  จันทรัตน์
2. นางสาววีรยา  ยอดแก้ว
3. นางสาวสุพรรษา  ก้อยสันติพานนท์
 
1. นางสาวพรวิภา  ขวัญพรหม
2. นางวิไลรัตน์  สุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายชัยณรงค์  บรรพบุตร
2. เด็กชายธนภัทร  จิตชำนาญ
3. เด็กชายฤกษ์ฤทธิ์  มานะบุตร
 
1. นางจุรี  โก้สกุล
2. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายธนกร  ฉันทโพธิ์สิริ
2. นายธเนศพล  กมลวาทิน
3. นายสุไลมาน  ยายอ
 
1. นางดวงกมล  อุบล
2. นางเพ็ญจิรา  ธรรมใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวจิดาภา  ชอบประดิษฐ์
2. นายภาณุวัฒน์  ชุ่มสมุทร
3. นายหรินทร์  พนม
 
1. นางสาวศิริพร  ฐานันดรวัฒน์
2. นางสาวสมใจ  คงทองดำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายธงไชย  แวกล้อม
2. นายภูสิทธิ์  บุญส่ง
3. นางสาวสุมิตรา  โชติช่วง
 
1. นางทิพย์บุปผา  เพ็ชรมาตศรี
2. นางสาวดารณี  รัตนกระจ่าง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายธนโชค  โพธิ์เงิน
2. นายวีรกร  สังสะอาด
3. เด็กชายสิทธิเดช  ยวงสุวรรณ
 
1. นางจิตรา  เรืองมณี
2. นางประยูร  แสงประทีป
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายชัยณรงค์  บรรพบุตร
2. นางสาวพิมพิ์ประพัฒน์  เพ็ชรลุ
3. เด็กชายฤกษ์ฤทธิ์  มานะบุตร
 
1. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายยุทธนา  คงหนู
2. นางสาววณิดา  บุญสัน
3. นายอดิเกียรติ  ยมโดย
 
1. นางกิตติกา  คงชู
2. นายนิรุตติ์  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวณิชนันท์  ทองช่วย
2. นางสาวสาวิตรี  เชื่องช้าง
3. นางสาวสุรีรัตน์  แสงอาวุธ
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวศิริพร  แป้นสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายฉัตรชัย  ทนน้ำ
2. นายนพนเรนทร  สาลีศรี
3. นายอรรถวัฒน์  สอดศรี
 
1. นางจิราพร  จันสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 83.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกนกลักษณ์  สมศักดิ์
2. นายชัชวาล  พระนคร
3. นายธงไชย  แวกล้อม
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
2. นางปราณี  ช่วยชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวจิรชยา  จิตธรรมมาภิรมย์
2. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์  เพ็ชรลุ
3. เด็กชายโสภณ  สมุทรวงศ์วิริยะ
 
1. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวฑิตยา  รัตน์วิโรจน์
2. นางสาวปภัสรา  โส๊ะ
3. นางสาวสุวนันท์  พลายด้วง
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกุสุมา  ฟักมณี
2. นางสาวดวงกมล  วิบูลชาติ
3. นายสัญชัย  สงค์นวล
 
1. นางสาวเอกวรรณ  กลิ่มหอม
2. นางวันดี  รัตนพันธ์ุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวชนกานต์  ผกามาศ
2. นางสาวณัฐพร  อินทอง
3. นางสาววันดี  เทพคง
 
1. นางจิราพร  จันสุข
2. นางสาวจาริษา  ชูยัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายปัณณ์พัฒน์  สินนุเคราะห์
2. นายพงษ์ภัก  เมฆสงค์
3. นางสาววรรณา  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุไรนี  ยี่แลหมัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงดวงธิดา  เมฆแก้ว
2. นางสาวปราณี  จิระภิญโญ
3. นางสาวริก้า  รอดเปีย
 
1. นางกัลยาณี  บุญสนอง
2. นางอรัญญา  ชนะฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายนวพล  สุดแน่น
2. นางสาววราภรณ์  ประทีป ณ ถลาง
3. นายอรรภวัฒน์  สอดศรี
 
1. นางณัฐจิตรา  สุขใส
2. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวทิพย์วารินทร์  มะลิสา
2. นางสาวฝาลีตา  ชำนาญนา
3. เด็กหญิงมาดีน่า  เส็นหมาน
 
1. นางสาวรัตนา  สมบัติยานุชิต
2. นางสาวขวัญเรือน  ศรีสัยยาสน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนา  จันทร์จีน
2. นางสาววราภรณ์  ประทีป ณ ถลาง
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  อินต๊ะพิงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  รัตนลออ
2. เด็กชายนิรวิทย์  เกื้อกูล
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายถิรวิทย์  จันทรัตน์
2. นายพีระพงษ์  ไกรวงศ์
 
1. นางสาวปิลันธนา  คณาวุฒิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพีรพัฒน์  ยังรอด
2. นางสาวเกศรินทร์  เพ็ชรสุด
 
1. นางสาวรัตนา  สมบัติยานุชิต
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายชัชวาล  พระนคร
2. นายสาธิต  จันทร์กลับ
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์  เพ็ชรลุ
2. นายฤกษ์ฤทธิ์  มานะบุตร
 
1. นางสาวนันทิยา  ชูรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวทวิพัน  แก้วสมศรี
2. นางสาวพรสุดา  แก้วขาว
 
1. นางสาวอัจฉรา  ศรีใหม่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายนราธิป  เปลี่ยวจิตร์
2. นายอดิศักดิ์  ศรีสงเคราะห์
3. นายอดิเกียรติ  ยมโดย
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายฐิรวัฒน์  ไขสะอาด
2. นายฟารุดดีน  จงกลบาล
3. นายสุริยะ  วิมล
 
1. นายอนงค์  เกิดศรี
2. นางสาวรุ่งทิวา  ยาเถิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายปริวัฒน์  หยังกุล
2. นายสรรทัศน์  เขียวสด
3. นายโสภณ  จิตราภิรมย์
 
1. นายวัฒนา  วิสาละ
2. นายธีรยุทธ  หมู่เก็ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนุชนาถ  กลิ่นกล่อม
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนิจรีวรรณ  วิเชียร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประหารภาพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงสุภาพร  เหล็งหนูดำ
 
1. นางสุชาดา  ทวีทรัพย์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธนชาต  อภิจรุณภิญโญ
2. เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วศรีขวัญ
 
1. นางสุนีย์  จันทสระ
2. นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายคุณอนันต์  มงคลสุข
2. เด็กชายพลเสฏฐ  อัศวภูมิ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
2. นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายธนากร  ไตรวรรณ
2. เด็กชายบุญมี  แซ่ยี่
 
1. นางสาวสุกันยา  สะหยัง
2. นางผกากรอง  นุ่นเกลี้ยง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายธนชาต  อภิจรุณภิญโญ
2. เด็กหญิงอัณธิมาพร  จันทรางกูล
 
1. นางเนาวรัตน์  กันธะรส
2. นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายทินภัทร  แก้วไฝ
2. เด็กชายพีระวิชญ์  ทองดียิ่ง
 
1. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสังข์
2. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วศรีขวัญ
 
1. นางเนาวรัตน์  กันธะรส
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงภคกมล  เพชรสงค์
 
1. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลิษา  รัตนาคร
 
1. นางสาวอัจจนา  ทองดำ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันทการ  สุภาพ
 
1. นางสาวดีเด่น  ปราบโรค